Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitet för oss innebär garanterad trygghet för våra kunder.
Enligt oss uppnår man detta genom att skapa rätt förutsättningar för anställd personal enligt den etik och dom arbetsprinciper vi står för, sedan anpassas dessa förutsättningar utefter de individuella behoven hos kunden.
Dessa förutsättningar omfamnar allt från rutiner och bemötande till service och kommunikation.

Vi menar att tydliga direktiv och tydlig information resulterar i realistiska förväntningar hos våra kunder.
Vårt mål är att skapa en nära relation till våra kunder för att på så sätt kunna erbjuda den trygghet som är nödvändig för att kunden ska kunna slappna av i sitt hem och se vår hjälpande hand och vårt stöd som en naturlig del i vardagen.

 

 

Kvalitetsmål för hemtjänst och personlig assistans:

 • Verksamheten ska tillse att allt arbete och utformning av insatser alltid ska utgå från den enskildes behov och livssituation
 • Syftet med verksamheten är att ge den enskilde möjlighet att leva som andra
 • Den enskilda ska i största möjliga utsträckning ges inflytande i medbestämmande över de insatser som ges
 • Verksamhetsansvarig ska se till att målen för verksamheten är tydliga
 • Verksamheten ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet
 • Verksamheten ska utgå från en helhetssyn och präglas av kontinuitet
 • Verksamheten ska vara trygg och säker
 • Verksamheten ska tillse tydlig ansvarsfördelning i verksamheten
 • Verksamheten ska tillse att rutiner följs
 • Verksamhetsansvarig ska ta emot, följa upp och dokumentera klagomål och synpunkter från personal, närstående, vårdgivare, brukare och andra intressenter
 • Verksamheten ska ge lättillgänglig service för den som har behov av hemtjänst
 • Verksamheten ska tillse att personalen har den utbildning och erfarenhet som krävs för arbete inom hemtjänst och personlig assistans
 • Verksamhetens kvalitetsmål ska följas upp kvartalsvis tillsammans med närstående och personal

 

Läs mer om Kravmärkt yrkesroll

Återgå till första sidan